Szkoła Nowej Ewangelizacji

» Szkoła Nowej Ewangelizacji

Owocem uczestnictwa i posługi w kursach Alpha, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela osobistego życia jest pragnienie pogłębiania i dzielenia się wiarą, nadzieją i miłością. Po ukończeniu kursu Alpha, Novare zaprasza do dalszej formacji chrześcijańskiej. Życie w Jezusie nie jest jednorazowym wydarzeniem, doświadczanym niejednokrotnie po raz pierwszy bardzo głęboko na weekendzie Alpha, ale procesem trwającym przez całe życie. Nie ma kryterium wieku, który determinuje początek lub koniec poznawania żywego Boga, ale jest drogą na której towarzyszy nam Pan, a której celem jest On.

Doświadczyliśmy dobrych owoców kursu Alpha. Wiemy, iż jest to cenne narzędzie ewangelizacyjne, zwłaszcza dla osób, które nie uczestniczą w życiu Kościoła lub są w Nim obecne, ale nie odkryły w Nim jeszcze swojego miejsca. Po tym pierwszym kroku, stało się jasne, iż należy wykonać drugi i kolejne. W czasie uczestnictwa w kursie biblijnym organizowanym przez diecezję gliwicką, spotkaliśmy wiele osób kochających Boga i ludzi, rozkochaliśmy się w rozważaniu Słowa Bożego, życiu sakramentalnym, modlitewnym oraz posłudze bliźnim. Tam zaczęliśmy poznawać czym jest Szkoła Nowej Ewangelizacji i jej dyrektora, księdza Artura Sepiołę. Urodziło się w naszych sercach pragnienie powstania takiej Szkoły w naszej parafii. Ksiądz Artur Sepioło i nasz proboszcz ks Stanisław Gańcorz wyrazili zgodę na rozpoczęcie formacji w ramach SNE Gliwice. I tak z namaszczenia Kościoła, na mszy świętej ksiądz proboszcz pobłogosławił to dzieło oraz wyznaczył animatorów małych grupek.

Aby wejść do Szkoły Nowej Ewangelizacji nie jest konieczne ukończenie kursu Alpha jako pierwszego etapu, ale wielu członków i sympatyków wspólnoty Novare przeszło właśnie taką drogę. Dlatego pragniemy pozostawić każdemu czytającemu te słowa możliwość wyboru własnej drogi.

Czym jest Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) ?

Jest wspólnotą, która prowadzi osoby do świadomej decyzji wiary i oddania się Bogu,
przygotowuje także do podjęcia, wg możliwości danej osoby, dzieła ewangelizacji. Realizujemy program Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego diecezji gliwickiej, której dyrektorem jest ks Artur Sepioło.

Program SNE to wizja odnowionego Kościoła, który głosi kerygmat (Osobę Jezusa jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza), czyni to z mocą Ducha Świętego, będąc wspólnotą zewangelizowaną i ewangelizującą.

Rozpoczynamy od formacji wstępnej (tzw. zerówka), w której przedstawiane są podstawowe informacje na temat modlitwy osobistej, wspólnotowej, przebiegu spotkania modlitewnego, charakteru szkoły.

Następnie sympatycy stają się członkami SNE i wchodzą do małej grupy liczącej do 10 osób plus animator. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, gdzie omawiany jest temat (nauczanie, dyskusja, modlitwa). Nawiązują się głębsze relacje, przyjaźnie, uczestnicy wspierają się wzajemnie. Grupki nie są koedukacyjne: oddzielnie spotykają się kobiety i mężczyźni.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały do codziennej, indywidualnej formacji przygotowane przez ks Artura Sepiołę. Obejmują one informacje, rozważania na każdy dzień tygodnia dotyczące danego tematu, propozycję treści modlitwy oraz fragment Pisma Świętego do rozważenia. Materiały zawierają także zachętę do różnych praktycznych zadań.

Cała wspólnota spotyka się na wspólnej mszy świętej raz w miesiącu oraz na spotkaniach modlitewno-formacyjnych, gdzie wspólnie wielbimy Pana i słuchamy nauczań. Zarówno w małych grupach, jak i na spotkaniach całej wspólnoty można liczyć na indywidualną modlitwę wstawienniczą.

Kursy są ważnym narzędziem formacji duchowej dla każdego członka SNE. Dają doświadczenie Boga, pogłębiają wiarę, poszerzają wiedzę z różnych zakresów. Podstawowe kursy SNE to te, które należą do programu formacji szkoły ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) https://www.nowaewangelizacja.eu/witamy-na-stronie-sesa-polska . Program formacji SESA – jest permanentny (zakłada ciągłość), progresywny (zakłada wzrost), systematyczny (zakłada stałość) i integralny (obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji). Aktualnie SNE diecezji gliwickiej przewiduje pięć lat formacji podstawowej.

Wierzymy, iż droga proponowana przez SNE prowadzi do rozkochania się w modlitwie, czyli do wsłuchiwania się w Jego głos, rozeznawania Jego woli, rozważania Słowa Bożego, uczestnictwa w Eucharystii również poza niedzielą, regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, poprzez który Bóg nie tylko odpuszcza grzechy, ale także uzdrawia.

Przyjacielu, jeśli szukasz spotkania z żywym Bogiem i pragniesz Nim żyć, wypełniać przykazanie miłości Boga i bliźniego, zapraszamy Cię do wspólnoty Novare i jej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jesteś tu oczekiwany, cieszymy się, że jesteś. Chcemy razem z Tobą poznawać naszego wspólnego Pana. Chcemy Nim dzielić się z Tobą i wierzymy, że Ty jako Jego umiłowane dziecko, możesz również swoim doświadczeniem Boga nas umacniać i ubogacać.

Opracowano na podstawie https://snegliwice.org/formacja/